Griežti reikalavimai vadovams šokių šventėse

Kad nesusidarytų labai daug teksto, kuriame vadovui būtų pavojus pasimesti, daugelyje čia duotų šokių aprašymų apie liemens ir galvos laikyseną, apie nuotaiką, apie lygiavimą eilėse ir apskritai apie brėžinio švarumą nerašoma. Tai nereiškia, kad visi tie dalykai yra pamiršti, neprivalomi ir kad šokėjas gali šokti susilenkęs, vienaip ar kitaip persikreipęs, galvą nulenkęs žemyn ar užvertęs aukštyn, pats būdamas išdraikytais plaukais, piktas ar paniuręs. Tai nereiškia, kad ratelis gali būti bet kokios formos, tik ne apvalus, kad šokėjai aikštėje gali būti išsimėtę. taip, kaip patinka. Šie dėsniai visiems nuo seno yra puikiai žinomi, jie būtini, užtat į juos nuo pirmųjų dienų reikia kreipti ypatingai didelį dėmesį. Kolektyvas turi būti visais atžvilgiais darnus.

Kad šokių aprašymai nebūtų per daug perkrauti, taip pat daugeliu atvejų nepasakyta, kuria koja šokėjas pradeda šokti. Tada reikia suprasti, kad visi šokėjai pradeda dešine koja (Jievaro tiltas, Linelis, Malūnėlis ir kt.).

Manoma, kad visi bendrieji žingsniai (paprastasis, dvigubasis, trigubasis, polkos žingsnis, šoninis ir kt.) visiems vadovams yra gerai žinomi, todėl jie čia neaprašomi, Smulkiai aprašyti tėra tik sudėtinių žingsnių (Džigūno, Gyvataro ir kai kurių kitų šokių) judesiai. Visi judesiai aprašomi žiūrint iš šokėjų pusės, o šokio brėžinys — žiūrint iš žiūrovų pusės.

Mokantis Dainų šventės šokius, reikia pirma išmokti visus vienos dalies šokius, o paskui kitos. Geriausia pradėti nuo Jievaro tilto, o prie Kolūkio pirmininko eiti tik tada, kai Jievaro tilto brėžinys jau galutinai sutvarkytas, kai visi šokėjai nuo pradžios ligi galo šiame žaidime žino savo vietas. Brėžinio švarinimą galima atidėti, šiek tiek vėlesniam laikui. Po Kolūkio pirmininko reikia mokytis Gyvatarą, Kalinino srities ratelį, ir kitus iš eilės einančius šokius.

Dainų šventėje šokiai bus atliekami griežtai iš anksto nustatyta tvarka. Tai dėl to, kad rateliai galėtų nuosekliai ir tvarkingai pasiruošti, nes kiekvieno Šokio pradžia yra labai surišta su prieš tai ėjusio šokio pabaiga. į pastabas kiekvieno šokio pradžioje ir pabaigoje, kuriose nurodoma, kuria tvarka šokėjai sueina į sceną ir kuria išeina į užkulisių arba kaip persitvarko čia pat vietoje, reikia atkreipti dideli dėmesį. To nepaisant, gali būti labai netvarkingi persigrupavimai, užbaigiant vieną šokį ir pasiruošiant kitam, nes aprašymuose taip vadinamo užkulisio lauke, t. y. aikštėje, nėra. Šokėjų perstatinėjimai iš vienos vietos į kitą, daromi ne pagal duotus nurodymus, neleistini. Taip pat neleistini be atskiro pranešimo šokio judesių ir brėžinio pakeitimai bei nukrypimai nuo čia duotų aprašymų.

Kai kurių šokių aprašymuose nurodyta, kokius maždaug atstumus reikės nušokti šokio metu. Statant ir repetuojant, reikia apytikriai tų atstumų ir laikytis. Brėžiniuose ši atstumų proporcija daug kur bus neišlaikyta, nes išeitų labai dideli ir negražūs brėžiniai. Nesant reikiamo dydžio salės, atstumus galima sumažinti, t. y. šokti atitinkamai siauresniais žingsniais su sportiniais šokių bateliais.

Kadangi šis didžiulis šokių koncertas vyks aikštėje, tai visiems reikia iš anksto pratintis prie tokių sąlygų, kuriose teks koncertuoti. Vadinasi, atėjus pavasariui, būtinai reikia ruošti kiek galima daugiau repeticijų lauke, lygioje aikštėje, laikantis nurodytų arba dar net didesnių atstumų. Jungiant po keletą ratelin į didesnes grupes, kai kuriems šokėjams teks padaryti net labai didelį kelią. Todėl, ruošiant kiekvieną šokį ir žaidimą, reikia reikalauti, kad šokėjai žengtų platesnius žingsnius, darytų didesnius lankus, greičiau pasuktų ratelį, žinoma, nereikia persistengti. Lauke repeticijos reikalingos dar ir dėl to, kad šokėjai priprastų prie sunkesnių sąlygų.

Iš viso to, kas pasakyta, matyti, kad šokių rateliui, norinčiam dalyvauti Respublikinėje Dainų šventėje, statomi nemaži reikalavimai. Tačiau jų nereikia bijoti. Šiandien šokių ratelių dalyvių sąmoningumas ir meistriškumas yra tiek pakilęs, kad šiuos reikalavimus nesunkiai nugalės šimtai šokių ratelių.

Į Respublikinę Dainų šventę laukiame atvykstant visų šokėjų ir vadovų, gerai išmokusių šokių repertuarą. Dalyvauti Respublikinėje Dainų šventėje yra kiekvieno ratelio garbės reikalas.

Kolegos kalba apie “Liaudies šokiai ir šokių bateliai – neatsiejami dalykai

Reklama

VAIRUOTOJAS KAIP PREKYBOS AUTOMOBILIAIS VALDYMO SISTEMOS GRANDIS

Tobulėjant technikai, keičiasi žmogaus darbo sąlygos. Dabar sudėtinga mašina ir ją valdantis žmogus (operatorius) sudaro valdymo sistemą.

Automatizuojant gamybos procesą, žmogaus darbingumas įgauna specifinių ypatybių. Operatoriui darbo metu nebereikia atlikti veiksmų reikalaujančių didelių pastangų, ir pagrindinis vaidmuo jo veikloje tenka stebėjimui ir pasirengimui reaguoti gaunamą informaciją. Taigi reguliavimo sistemoje, kaip ir vairuotojo veikloje, žmogaus, darbo turinį sudaro situacijos įvertinimas ir sprendimo parengimas.

Žmogaus-operatoriaus darbingumas sumažėja tiek dėl per didelio informacijos srauto, tiek dėl jos trūkumo. Egzistuoja tam tikras optimalus perduodamos informacijos kiekis ir greitis, kuriems esant darbingumas išlieka pastovus. Šis optimalus dydis yra svarbiausia žmogaus-operatoriaus gero darbingumo sąlyga.

Automobilio vairuotojo veikloje skiriami šie etapai:

informacijos gavimas—vairuotojas iš jį supančios aplinkos išskiria ir suvokia jam svarbius objektus: kelią, jo ženklus, iš priekio atvažiuojančius automobilius, pėsčiuosius, variklio darbą, prietaisų parodymus ir kt.;

gautos informacijos apdorojimas Ir sprendimo priėmimas tai vairuotojo operatyvinis mąstymas;

sprendimo realizavimas – veiksmai su automobilio valdymo prietaisais;

atbulinis ryšys – pranešamoji informacija apie vairuotojo atliktų automobilio valdymo veiksmų rezultatus.

Vairuotojas, kaip valdymo sistemos grandis, nuolat gauna pranešamąją informaciją apie automobilio darbo režimą, kelio būklę ir ypatumus (eismo aplinko), iš daugelio reagavimo būdų pasirenka tikslingiausio ir kontroliuoja sistemos darbą. Taigi sistemoje automobilis—vairuotojas—kelias nenutrūkstamai keičiamasi informacija: iš automobilio vairuotojui teikiama pranešamoji informacija ir iš vairuotojo automobiliui komandinė.

Sistemoje superkamas automobilis vilnius—vairuotojas—kelias vairuotojas dažnai dirba, kai stinga laiko, jis reaguoja į trukdymus ir kliūtis, pasitaikančias kelyje, jį veikia įvairūs neigiami faktoriai (triukšmas, vibracija ir kt.). Šie automobilio vairavimo ypatumai sukuria nepalankias darbo sąlygas vairuotojui, sumažina jo darbingumą.

Vairuotojo darbingumui esminės įtakos turi prietaisų parodymų suvokimo tikslumas ir laikas. Tiksliausiai perskaitomi „atviro lango“ tipo skalės parodymai su skaitmenimis. Ne taip tiksliai perskaitomi apvalių ir pusapvalių skalių parodymai ir šiek tiek sunkiau horizontalių ir vertikalių skalių parodymai. Kai ekspozicijos trukmė iki 0,5 s, tiksliau perskaitomi prietaisų su judančia skale ir nejudančia rodykle (nėra ieškomųjų akių judesių) parodymai. Ekspoziciją didinanti atvirkščiai, geriau perskaitomi parodymai nejudančioje skalėje su judančia rodykle. Prietaisą parodymų perskaitymo tikslumas, didėjant prietaisų diametrui, iš pradžių didėja, paskui mažėja. Pavyzdžiui, 60 mm skersmens prietaisų parodymai perskaitomi geriau negu 80 mm skersmens prietaisų, šviečiančių prietaisų parodymai geriau suvokiami juodame fone.

Operatorius gali klysti dėl to, kad blogai išdėstyti valdymo prietaisai, kurie buvo sukonstruoti neatsižvelgiant į žmogaus galimybes ir kurie trukdo atlikti efektyvias darbo operacijas.

Maksimali ir optimali darbo zonos abiem rankom horizontalioje plokštumoje trimis matmenimis. Racionaliausi judesiai yra viduriniajame diapazone. vairuotojo judesių greitis ir tikslumas, vairuojant šiuolaikinį greitaeigį automobilį, yra svarbiausi jo gero darbingumo ir saugaus eismo faktoriai. Tačiau šios savybės priklauso nuo automobilio konstrukcijos ir ypač nuo vairuotojo darbo vietos konstrukcijos (valdymo prietaisų, sėdynės ir kt. nuo ‘kelio ypatumų, taip pat nuo to, ar įrengimų mazgai bei detalės, nekelia triukšmo bei vibracijos ir ar sudaromas normalus mikroklimatas.

Kad vairuotojas turėtų optimalias darbo sąlygas ir padidėtų jo darbingumas, specialistų nuomone, automobilis turi būti pakankamai manevringas ir vidutinio dydžio. Automobilio kabinos interjero detalės neturi būti ryškios ir atitraukti vairuotojo dėmesio nuo kelio ir prietaisų, kurie išsiskiria automobilio priekinio panelio tamsiame fone.

AUTOMOBILIO PADANGA — TAI PATVARI GUMOS IR AUDINIO KONSTRUKCIJA

Saugaus automobilio koncepcija